Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Právní vztahy mezi Miloš Mlejnek - Matinee a zákazníkem jsou obecně specifikovány v těchto obchodních podmínkách, pokud není písemně stanoveno jinak.

WEB ADMINISTRATOR

Miloš Mlejnek-Matinee, Wuchterlova 11, 160 00, Praha 6, Česká republika,IČO: 71050426, DIČ: CZ7506160332


Všeobecné obchodní podmínky

Těmito smluvními podmínkami se řídí veškeré vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem, není-li dohodnuto jinak.

Smlouva

Pokud se strany nedohodnou jinak, považuje se smlouva za uzavřenou v okamžiku, kdy zákazník provede objednávku služby a následně úhradu v plné výši (prostřednictvím zabezpečené on-line platební brány). Matinee zašle e-ticket e-mailem jako potvrzení objednaných služeb.

Rezervace

Vstupenky lze pouze zakoupit, nikoliv rezervovat.

Objednávka

Při objednávce služby musí zákazník vyplnit svoje jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Všechny tyto informace budou použity v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a nebudou poskytovány dalším stranám. Po vyplnění potřebných údajů dojde automaticky k přesměrování na zabezpečenou platební bránu kde proběhne platba. Při přesměrování na platební bránu systém automaticky zasílá vyplněnou objednávku na zadaný email. Tato objednávka s přiloženým dokladem o zaplacení je platný e-ticket. Objednávka je považována za potvrzenou až po úplném zaplacení.

Zrušení objednávky zákazníkem

Již provedenou a zaplacenou objednávku nelze zrušit. Po dohodě s pracovníky Matineé (info@matinee.cz nebo telefonicky +420777227853) lze objednávku přesunout na jiný termín a to pouze v případě, že je změna termínu nahlášena alespoň 2 pracovní dny před původně plánovaným termínem služby. V případě, že se zákazník nedostaví v objednaný termín, propadá zaplacená částka v plné výši ve prospěch poskytovatele bez nároku na náhradu.

Změna objednávky zákazníkem

Každá zásadní změna v objednaných službách ze strany zákazníka, tedy zejména změna termínu služby nebo rozsahu služby, musí být provedena alespoň 2 pracovní dny před původním termínem služby a považuje se za schválenou, až po akceptování ze strany poskytovatele.

Nemožnost poskytnutí služby

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit služby v případě, že není možné službu poskytnout z  důvodu vyšší moci. V takovém případě vrátí poskytovatel již zaplacenou částku v celkové výši zpět zákazníkovi, případně po dohodě se zákazníkem přesune čerpání služby na jiný termín. O nutnosti službu neposkytnout, je poskytovatel povinen zákazníka informovat bez zbytečného prodlení a to za předpokladu, že mu zákazník sdělil kontaktní informace. V případě, že zákazníkovi vznikne nárok na vrácení ceny služby, poskytovatel zašle zákazníkovi peníze zpět po vzájemné dohodě na jím uvedený účet, případně vrátí zaplacenou částku v plánovaném termínu služby v hotovosti na místě plánovaného poskytnutí služby.

Postoupení práv a povinností

Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů na třetí osobu. Platební podmínky Jsou akceptovány pouze platby provedené přes platební bránu a to během procesu objednání služby. Účtované ceny jsou v souladu s nabídkami na www. matinee.cz.

Ostatní

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. Jiný program nedává nárok na vrácení vstupného. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv zranění, onemocnění či úmrtí, škody nebo ztráty, krádeže osobních věcí způsobené zákazníkovi. Vstupem, zákazník přebírá veškerá rizika, ať očekávaná nebo neočekávaná.

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy mezi zákazníkem a Poskytovatelem se řídí právem České republiky. V případě rozporu jazykových verzí těchto podmínek je rozhodující česká verze. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1.1.2010, nahrazují všechny předchozí všeobecné podmínky.